Важно!

Уважаеми родители,

на основание Заповед РД-01-138/17.03.2022 г. на Министерство на здравеопазването учебните заниятия в детската градина при присъствено обучение се осъществяват при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини, утвърдени от министъра на образованието и науката и публикувани на интернет страницата на МОН и сайта на детската градина.