Прием на деца за 2023/2024 учебна година

                                         Уважаеми родители,

         На основание  Наредбата за условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на Община Горна Малина,  приета с  решение Решение № 24 по протокол № 1 от 25.02.2022 г. на ОбС Горна Малина

                                      Ви уведомяваме, че :

Глава трета, Раздел І, чл.13, ал.1

        Сроковете за подаване на заявления за прием на деца за учебната 2023/2024 година, в яслена и І  възрастова група към ДГ “Вяра, Надежда, Любов“ Горна Малина са :

–           От 01.05 до 30.06.2023 год;

–           От 01.11 до 30.11.2023 год;

Чл.21, ал.1 :

        На 20 юли на сайта на детската градина и сайта на Община Горна Малина, както и на видно място в детската градина, се публикуват списъците с класираните деца и свободните места в тях.

Чл.21, ал.2

      От 20 до 26 юли родителите/настойниците на приетите деца писмено декларират, че детето им  ще бъде записано в детската градина на основание подаденото от тях заявление.

Глава трета, Раздел ІІ, чл.30, ал.1:

     Родителите на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование през следващата учебна година, от 01 до 31 май подават декларация по образец на детската градина за организацията на предучилищното образование и мястото, където ще се осъществява.

Чл.30, ал.2

      Срокът за подаване на заявления за прием на деца в II, ІІІ и ІV подготвителни групи към ДГ “Вяра, Надежда, Любов“ Горна Малина, за учебната 2023/2024 година, е :

–           от 01.05. до 31.05.2023 год. 

Чл.30, ал.11/1/

      На  30 юни на сайта на детската градина и сайта на Община Горна Малина, както и на видно място в детската градина, се публикуват списъците с класираните деца и свободните места .

Чл.30, ал.11/2/

       От 01 до 15 юли родителите на приетите деца писмено декларират, че детето им  ще бъде записано в детската градина на основание подадената от тях декларация и заявление.

При класиране на децата, предимство ще имат тези, които са представили удостоверение за постоянен  адрес на територията на Община Горна Малина.


 Директор на  ДГ “Вяра, Надежда, Любов“ Горна Малина

            Елена Ножарова