Прием 2024/2025 учебна година

     Уважаеми родители,

         На основание  Наредбата за условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на Община Горна Малина,  приета с  решение Решение № 24 по протокол № 1 от 25.02.2022 г. на ОбС Горна Малина

                                      Ви уведомяваме, че :

Глава трета, Раздел І, чл.13, ал.1

        Сроковете за подаване на заявления за прием на деца за учебната 2024/2025 година, в яслена и І  възрастова група към ДГ “Вяра, Надежда, Любов“ Горна Малина са :

–           От 01.05 до 30.06.2024 год;

–           От 01.11 до 30.11.2024 год;

Чл.21, ал.1 :

        На 20 юли на сайта на детската градина и сайта на Община Горна Малина, както и на видно място в детската градина, се публикуват списъците с класираните деца и свободните места в тях.

Чл.21, ал.2

      От 20 до 26 юли родителите/настойниците на приетите деца писмено декларират, че детето им  ще бъде записано в детската градина на основание подаденото от тях заявление.

Глава трета, Раздел ІІ, чл.30, ал.1:

     Родителите на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование през следващата учебна година, от 01 до 31 май подават декларация по образец на детската градина за организацията на предучилищното образование и мястото, където ще се осъществява.

Чл.30, ал.2

      Срокът за подаване на заявления за прием на деца в II, ІІІ и ІV подготвителни групи към ДГ “Вяра, Надежда, Любов“ Горна Малина, за учебната 2024/2025 година, е :

–           от 01.05. до 31.05.2024 год. 

Чл.30, ал.11/1/

      На  30 юни на сайта на детската градина и сайта на Община Горна Малина, както и на видно място в детската градина, се публикуват списъците с класираните деца и свободните места .

Чл.30, ал.11/2/

       От 01 до 15 юли родителите на приетите деца писмено декларират, че детето им  ще бъде записано в детската градина на основание подадената от тях декларация и заявление.

 Директор на  ДГ “Вяра, Надежда, Любов“ Горна Малина

            Елена Ножарова