График за организация на деня в ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ 2022/2023 г.

Правилник за дейността на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“

Годишен комплексен план

Стратегия за развитие на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“

План за действие и финансиране за реализиране на Стратегията на ДГ“Вяра,Надежда, Любов“ Горна Малина за учебната 2022/2023

Отчет за изпълнение на стратегията за развитие на ДГ „Вяра,Надежда,Любов“ за периода 2016-2020 год.

Програмна система

Етичен кодекс 

Вътрешни правила за организацията на работната заплата в ДГ“Вяра,Надежда,Любов“

План за работата на педагогическия съвет на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“

План на квалификационните дейности в ДГ“Вяра,Надежда,Любов“

План  за безопастност на движението по пътищата на ДГ „Вяра,Надежда,Любов“

Програма за работа с родители 

Програма за превенция на ранното напускане на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“

Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ“Вяра,Надежда,Любов“

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от узязвими групи за учебната 2022/2023 г.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на Община Горна Малина

Заповед за определяне на заявител по схема „Училищен плод“  и схема „Училищно мляко“

Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидечина обстановка в детските градини

Алгоритъм за дезинфекционните мероприятия в ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ в условията на епидемично разпространение на COVID-19