График за организация на деня в ДГ “Вяра, Надежда, Любов“ 2023/2024 г.

Правилник за дейността на ДГ “Вяра, Надежда, Любов“

Годишен комплексен план

Годишен план за контролната дейност на директора 2023/2024 г.

Стратегия за развитие на ДГ “Вяра, Надежда, Любов“ 2020 -2025 г.

План за действие и финансиране за реализиране на Стратегията на ДГ“Вяра,Надежда, Любов“ Горна Малина за учебната 2023/2024

Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ „Вяра,Надежда,Любов“ за периода 2020-2025 г. през учебната 2022-2023 год.

Програмна система 2020 -2025 г.

Етичен кодекс 

Вътрешни правила  за работна заплата в ДГ“Вяра,Надежда,Любов“

План за работата на педагогическия съвет на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“

План на квалификационните дейности в ДГ“Вяра,Надежда,Любов“

План  за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие  за учебната 2023/2024 г.

Програма за работа с родители  2023-2024 г.

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование на ДГ“Вяра, Надежда, Любов“ 2023/2024 г.

Програма за превенция на ранното напускане на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“

Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ“Вяра,Надежда,Любов“

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи за учебната 2023/2024 г.

План -програма за дейностите по безопасност на движението по пътищата за учебната 2023/2024 г.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на Община Горна Малина

Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидечина обстановка в детските градини

Алгоритъм за дезинфекционните мероприятия в ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ в условията на епидемично разпространение на COVID-19