Важно!

Уважаеми родители,

        Отсъствията, през учебно време, по семейни причини по чл.10, ал.1, са 20 работни дни, само за учебната 2020/2021 година.За тази учебна година са 10 работни дни.
       По преценка на родителите, заради пандемията, децата могат да преминат в самостоятелна форма на обучение по реда на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба 5 за предучилищно образование / обн. ДВ бр.46/2016, изм и доп. бр.72/2018, доп. бр.72 от 2019 ,изп. и доп. бр.77 /2020.